Oznámení o výsledku hlasování mimo zasedání – PerRollam – srpen 2023

Společenství vlastníků Podpěrova 518/6 se sídlem Podpěrova 518/6, 621 00 Brno-Medlánky IČO: 262 86 564

V Brně dne 24. 8. 2023

Věc:      Výsledek rozhodnutí mimo zasedání shromáždění ve smyslu čl. 6 Stanov Společenství vlastníků jednotek Podpěrova 518/6 v červenci a srpnu 2023

Výbor společenství (dále jen výbor) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a s čl. 6, Stanovami společenství předložil členům Společenství Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání ve smyslu čl. 6 Stanov Společenství vlastníků jednotek Podpěrova 518/6 o níže uvedených záležitostech (dále jen Návrh).

Návrh se týkal rozhodnutí o dodavateli revitalizace obvodového pláště budovy na základě 2. kola výběrového řízení za podmínek níže uvedených, které Společenství vlastníků projednalo a přijalo na Shromáždění vlastníků dne 29. 5. 2023.

„Společenství vlastníků jednotek projednalo výběrové řízení na dodavatele revitalizace pláště a

Společenství vlastníků jednotek pověřuje výbor zajistit 2. kolo výběrového řízení pouze z těch společností, které se zúčastnili již 1. kola výběrového řízení na dodavatele revitalizace pláště s termínem do 30.6.2023.

Společenství vlastníků jednotek souhlasí s úpravou Smlouvy o dílo, sankční ujednání za nedodržení termínu je nově 0,2 % za každý den prodlení, minimálně však 50 000 Kč za každý den prodlení.

Výbor SVJ tedy na základě přijatého usnesení oslovil společnost IKIS ohledně uspořádání 2. kola výběrového řízení za podmínek výše uvedených.

Společnost IKIS oslovila účastníky prvního kola výběrového řízení, resp. společnosti vyzvala k jednání o nabídkové ceně a podmínkách Smlouvy o dílo.“

2. kola výběrového řízení se zúčastnili následující společnosti:

Tocháček spol. s r.o.                                                      36 463 671,00 Kč bez DPH

MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE – MSU s.r.o.                   35 637 137,12 Kč bez DPH

Hrušecká stavební spol. s r.o.                                      33 834 157,00 Kč bez DPH

VIVAS CZ s.r.o.                                                               32 950 788,06 Kč bez DPH

MAMUT – THERM s.r.o.                                                32 895 456,00 Kč bez DPH

Na základě výsledků druhého kola výběrového řízení společnost IKIS a Výbor společenství vlastníků v Návrhu na přijetí rozhodnutí mimo zasedání doporučil výběr dodavatele VIVAS CZ s.r.o., vzhledem k dodržení podmínek zadávacího řízení, za současného snížení ceny, bez nárokování dalších podmínek.

Návrh byl rozeslán dne 14. 7. 2023 členům Společenství, vyvěšen na nástěnce domu, umístěn na vrátnici domu a zveřejněn na www.podperova6.cz.

Součástí návrhu byl průvodní list a vlastní hlasovací lístek.

Členové Společenství se následně vyjádřili pro návrh/proti návrhu/zdržel se hlasování na hlasovacím lístku, který opatřili svým jménem nebo názvem firmy a podpisem u každého usnesení a na konci hlasovacího lístku připojili svůj podpis s uvedením dne, měsíce a roku podpisu včetně data narození (nebo IČ) a poté doručili Společenství.

Dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. byly započteny pouze hlasy těch členů Společenství, jejichž vyjádření byla doručena v určené lhůtě hlasování, tedy do 15. 8. 2023

Spoluvlastníci jednotky č.62 – garáž

Vzhledem ke skutečnosti, že nadpoloviční většina (62,50 %) podílových vlastníků jednotky č. 62 zmocnila společného zástupce (Michal Reigl) hlasovat pro usnesení, byl do hlasování započten celý podíl jednotky č. 62 na společných částech domu.

Na základě kontroly doručených hlasovacích lístků členové výboru oznamují, že členové Společenství rozhodnutím mimo zasedání rozhodli předloženém Návrhu takto:

1.     Návrh usnesení

Společenství vlastníků jednotek Podpěrova 6, IČ: 26286564, se sídlem Podpěrova 518/6, 621 00 Brno

–      projednalo seznam dodavatelů, kteří se přihlásili do 2. kola výběrového řízení a rozhodlo, že dodavatelem bude společnost VIVAS CZ s.r.o., která nabídla celkovou cenu ve výši 32 950 788,06 Kč bez DPH Kč

–      pověřuje členy výboru podepsat smlouvu o realizaci díla

V případě, že jsem spoluvlastníkem jednoho či více podílů na jednotce 62 – Garáž, zmocňuji pana Michala Reigla, nar. 29. 4. 1991, trvale bytem Brno, Podpěrova 518/6, aby mým jménem jako společný zmocněnec za jednotku Garáž hlasoval stejně.

Výsledek hlasování:

Vyjádření ve lhůtě zaslali spoluvlastníci s hlasovacím podílem ve výši 7 101 z 10 000, tedy celkem 71,01 % všech oprávněných hlasovacích podílů.

pro 69,37 % hlasů členů společenství, tj. 97,69 % těch, kteří se zúčastnili hlasování

Shrnutí:                             

Z oprávněných                                                Z hlasujících

Pro návrh                           69,37 %                                                            97,69 %

Proti návrhu                       1,12 %                                                              1,62 %                                               

Zdržel se                                            0,49 %                                                              0,69 %                 

Nehlasoval                         28,99 %

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Usnesení v navrženém znění bylo přijato.

Závěrečné posouzení:

I přes neúčast člena Společenství vlastníků BILLA, spol. s r.o. s hlasovacím podílem ve výši 2 376 z 10 000 na hlasování v řádném termínu byl Návrh usnesení schválen většinou oprávněných vlastníků jednotek, což svědčí o jednoznačné podpoře práce výboru SVJ a výsledků činnosti v zájmu vlastníků bytových i nebytových jednotek.

Ze strany BILLA, spol. s r.o. se však tímto nejedná o akt nesouhlasného stanoviska, ale pouze z procesních důvodů se společnost nebyla schopna vyjádřit v řádném termínu. Výboru bylo přislíbeno dodání souhlasného stanoviska v pozdějším termínu. Vzhledem k jasnému výsledku hlasování a souhlasnému stanovisku nadpoloviční většiny členů Společenství vlastníků se však bude jednat pouze o formální záležitost.

Podklady o hlasování a hlasovací lístky jsou uloženy k případnému nahlédnutí u správce.

V Brně dne 24. 8. 2023

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.