Pozvánka na shromáždění SV – 29.5.2023

Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
se sídlem Podpěrova 518/6, 621 00 Brno-Medlánky
IČO: 262 86 564
peněžní ústav: FIO banka, č. ú.: 2301278187/2010
P O Z V Á N K A
na shromáždění Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
Datum a hodina zahájení: pondělí 29. května 2023 v 18:00 hod.
Místo jednání: Restaurace Stronghold, Podpěrova 2, Brno-Medlánky
Prezence od 17:45 hod. (s sebou vezměte platný doklad totožnosti, zastupující navíc plnou moc
podepsanou oprávněnou osobou jednající jménem vlastníka jednotky).
PROGRAM:
1. Prezentace, ověření schopnosti se usnášet
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání a schválení hlavního dodavatele revitalizace domu
4. Projednání a schválení prodloužení smlouvy o pronájmu střechy společnosti CETIN a.s.
5. Projednání činnosti výboru společenství v roce 2022
6. Rozhodnutí o použití příjmů vlastníků jednotek z nájmu spol. prostor za rok 2022
7. Projednání hospodaření Společenství za rok 2022, schválení účetní závěrky za rok 2022
8. Projednání a schválení Dodatku č.3 ke Smlouvě o správě domu
9. Různé
10. Ukončení jednání
V Brně dne: 5. května 2023

Ing. Petr Červinka Jana Válková
předseda výboru místopředseda výboru
______________________________________________________________________________
Přílohou této pozvánky je vzor plné moci a zmocnění společného zástupce k jednání a hlasování
na shromáždění.
Upozornění:
• Schůze se mohou zúčastnit pouze vlastníci jednotek v domě. Fyzické osoby osobně nebo zástupce
na základě plné moci, za právnické osoby člen statutárního orgánu oprávněný za osobu jednat
nebo zástupce na základě plné moci.
• Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči
společenství vlastníků jednotek. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném
jmění. Upozorňujeme tedy, že všichni spoluvlastníci jednotek i případně manželé musí pro
hlasování na shromáždění zmocnit společného zástupce.
Podklady k jednotlivým bodům shromáždění jsou k dispozici všem vlastníkům jednotek:
• na www.podperova6.cz;
• v tištěné podobě vedle nástěnky v domě.
Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
se sídlem Podpěrova 518/6, 621 00 Brno-Medlánky
IČO: 262 86 564
peněžní ústav: FIO banka, č.účtu:2301278187/2010
P L N Á M O C
ZMOCNITEL:
Jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(firma)
Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(IČO:)
trvale bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(sídlo nebo místo podnikání)
ZMOCNĚNEC:
Jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(firma)
Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(IČO:)
trvale bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(sídlo nebo místo podnikání)
Udělujeme zmocněnci plnou moc za účelem zastoupení zmocnitele na shromáždění Společenství vlastníků
Podpěrova 518/6, které se konádne 29.5.2023v 18:00 hodin v Restauraci Stronghold, Podpěrova 2, Brno.
Zmocněnec je za nás oprávněn jednat a hlasovat.
V Brně dne: …….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
zmocnitel
Plnou moc přijímám.
………………………………………………………………………………..
zmocněnec
Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
se sídlem Podpěrova 518/6, 621 00 Brno-Medlánky
IČO: 262 86 564
peněžní ústav: FIO banka, č.účtu:2301278187/2010
ZMOCNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE SPOLUVLASTNÍKŮ
Níže uvedení členové Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
jako spoluvlastníci jednotky č. …………………………….………/518,
tímto zmocňujeme pana/ paní
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
datum narození:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
trvalý pobyt:………………………………………………………………………………………………………………………..
jako společného zástupce, který bude vykonávat naše práva vůči společenství vlastníků jednotek.
V Brně dne …………………………………………
Jméno, příjmení, podpis: ………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení, podpis: ………………………………………………………………………………………