Zadávací dokumentace Rekonstrukce balkonů 2021

Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
Výzva k podání nabídky strana číslo 1
Zakázka na stavební práce
„SVJ Podpěrova 6, Brno – Medlánky, Rekonstrukce balkónů“
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
V Brně dne 30.3.2021
Zadavatel Vás prostřednictvím zástupce zadavatele vyzývá k předložení nabídky na výše uvedenou zakázku. Podmínky
zadávacího řízení jsou uvedeny v textové části zadávací dokumentace a v dalších dokumentech zadávací dokumentace.
Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Kompletní zadávací dokumentaci naleznete v příloze emailu.
Ve spolupráci se zadavatelem za osobu Zástupce zpracoval
Ing. Martin Šimek
ikis, s.r.o.
Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
Výzva k podání nabídky strana číslo 2
TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Textová část zadávací dokumentace obsahuje informace o zadávané zakázce. V textové části zadávací dokumentace
jsou uvedeny kromě informativních a organizačních údajů podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a
jejichž nesplnění vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení:
Datum odeslání výzvy k podání nabídky (dále také jen „Výzva “) vč. všech souvisejících dokumentů
30.3.2021
2. Údaje o zadavateli:
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Název zadavatele: Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
Sídlo zadavatele: Podpěrova 518/6, Medlánky, 621 00 Brno
IČ: 26286564
DIČ: CZ26286564
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Červinka, předseda výboru
Jana Válková, místopředseda výboru
3. Údaje o zástupci ve výběrovém řízení:
Název: ikis s.r.o.
Sídlo: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ: 63485290
DIČ: CZ 63485290
Osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Kudělka, jednatel
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šimek, Ing. Karolína Bártů, Mgr. Markéta
Šimková
e-mail: ikis@ikis.cz
telefon: +420 539 002 898
4. Údaje o uchazeči:
Dodavatel jako uchazeč o zakázku je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje. K tomu účelu slouží
tabulka „Krycí list nabídky“, která je součástí zadávací dokumentace.
5. Údaje o zadávací dokumentaci:
Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v této Výzvě (zadávací dokumentace) či v
jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu zakázky.
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele
vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
5.1. Součásti zadávacích podmínek:
5.1.1. Výzva k podání nabídky – textová část zadávací dokumentace:
Ø Tabulka „Krycí list nabídky“
Ø Tabulka „Přehled realizovaných zakázek“
5.1.2. Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, dále
v textu rovněž jen „SMLOUVA“.
5.1.3. Projektová dokumentace předmětu plnění dále v textu rovněž jen „PROJEKT“ zahrnující
specifikaci předmětu plnění včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu
výměr.
5.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám na
základě písemné žádosti (e-mailem, faxem, poštou nebo osobním doručením). Písemná žádost o
poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na adresu
zastupujícího zadavatele v českém jazyce.
Zadavatel odešle prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím
podmínkám písemně (e-mailem, faxem, osobním doručení, poštou) nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne doručení písemné žádosti. Vzhledem k této lhůtě zadavatel upozorňuje dodavatele, že žádost
Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
Výzva k podání nabídky strana číslo 3
o dodatečné informace by měla být doručena nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání
nabídek, aby bylo možné dodatečné informace ve stanovené lhůtě poskytnout ještě ve lhůtě před
podáním nabídek, kdy poskytnuté dodatečné informace mají pro dodavatele smysl.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti dodavatele.
Dodatečné informace včetně přesného znění požadavku odešle zastupující zadavatel současně všem
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací
dokumentace poskytnuta.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a veškerá další sdělení vztahující se k zadávacímu řízení
budou zájemcům zasílány e-mailem na adresy uvedené v záhlaví této Výzvy. Pokud zájemce požaduje
kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout
s asistentkou zastupujícího zadavatele (Jitka Antošová, ikis@ikis.cz).
5.2. Prohlídka místa plnění
Považuje-li však uchazeč prohlídku místa plnění za nezbytnou ke zpracování své nabídky, lze si tak
sjednat na adrese vybor@podperova6.cz. V kopii na ikis@ikis.cz.
6. Údaje pro podání nabídky:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro
podání nabídek. Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení v listinné podobě v českém jazyce
v uzavřené obálce označené názvem zakázky a identifikačními údaji uchazeče.
6.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání této výzvy a činí celkem 30 kalendářních dnů.
Nabídka uchazeče bude doručena nejpozději do 29.4.2021 do 10 00 hodin. Na nabídky podané po
skončení tohoto termínu nebude přihlíženo.
6.2. Místo pro podání nabídek
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zastupujícího zadavatele
ikis, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, recepce. Nabídky doručené na jiné než uvedené
místo se nepovažují za nabídky doručené v souladu se zadávacími podmínkami.
7. Charakteristika zakázky:
7.1. Název zakázky
„SVJ Podpěrova 6, Brno – Medlánky, Rekonstrukce balkónů“
7.2. Místo plnění zakázky
Brno – Medlánky, ulice Podpěrova 518/6, 621 00 Brno, Česká republika
7.3. Doba plnění zakázky
Předpokládané zahájení plnění do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Předpoklad podpisu smlouvy v 05-06/2021
Požadované ukončení plnění do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
Vybraný dodavatel bude mít povinnost seznámit vlastníky bytových jednotek s harmonogramem /
postupu prací, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni zahájení díla a způsobem:
Ø vyvěšením harmonogramu postupu prací na nástěnku ve společných prostorách domu.
a
Ø zasláním jednotlivých termínů emailem na předsedu a místopředsedu SVJ.
7.4. Popis předmětu zakázky
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení díla s názvem: SVJ Podpěrova
6, Brno – Medlánky, Rekonstrukce balkónů, v rozsahu a za podmínek uvedených ve SMLOUVĚ a
PROJEKTU.
Součástí předmětu plnění je provedení souvisejících prací, dodávek a činností uvedených ve SMLOUVĚ.
7.4.1. Specifikace předmětu zakázky
Předmět díla je specifikován PROJEKTEM a zahrnuje zejména:
1) Rekonstrukci balkónů bytového domu,
2) Likvidace suti a odpadů vzniklých při dodávce a montáži.
Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
Výzva k podání nabídky strana číslo 4
Doplňující údaje k plnění:
Dodavatel bere na vědomí, že objednatel předpokládá budoucí opravu pláště budovy zateplením v tl.
cca 16 cm. Budoucí zhotovitel zohlední tuto skutečnost v co největší míře při realizaci zejména detailů
napojení, případně na ně upozorní objednatele.
7.5. Omezení předmětu zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění zakázky a nerealizovat některé části předmětu
plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků či na základě rozhodnutí společenství
vlastníků. Dodavatel podáním nabídky souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud
nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat
jakékoliv sankce z toho plynoucí.
8. Kvalifikace dodavatelů:
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace uchazeče předložením:
• kopie výpisu z obchodního rejstříku ne straší 90ti dnů ke dni podání nabídky,
• kopie živnostenského listu či výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku pro předmět podnikání
Provádění staveb jejich změn a odstraňování,
• vyplněné tabulky s názvem „Přehled realizovaných zakázek“, ze které bude zřejmé, že uchazeč splňuje
obdobné práce.
Obdobnou prací se rozumí dokončené dílo, jehož předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce nebo
modernizace budovy o celkovém finančním objemu min. 2 mil Kč bez DPH kterou realizoval sám
uchazeč.
Zadavatel požaduje prokázat minimálně 3 takovéto obdobné stavby dokončené za posledních 5 let
z nichž alespoň u jedná bylo předmětem či součástí byla výstavba nebo rekonstrukce
podlahy balkónu.
• dokladu (osvědčení nebo certifikát nebo pojistnou smlouvu) o uzavřeném pojištění odpovědnosti za
škody způsobené činností Zhotovitele ve výši min. 5 000 000,- Kč.
9. Požadavky zadavatele na předmět plnění
• Předmět dodání bude splňovat požadavky uvedené v PROJEKTU a záruční lhůta na celé dílo bude činit
60 měsíců.
10. Hodnocení nabídek:
9.1. Hodnotící kritérium
Zadavatel zvolil v jako hodnotící kritérium pro zadání zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo o nabídkové ceně dále jednat. Zadavatel uvádí, že se jedná o právo
zadavatele, které nelze ze strany uchazeče vynutit.
9.2. Údaje uchazečů k základnímu hodnotícímu kritériu:
Uchazeči předloží ve svých nabídkách následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení
nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena:
Ø Vyplněná tabulka „Krycí list nabídky“,
Ø Oceněný výkaz výměr (ROZPOČET) zpracovaný podle podmínek uvedených v odst. 10.1 této
Textové části zadávací dokumentace,
Ø Cena uvedená ve SMLOUVĚ.
10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
10.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce výpočet jednotlivých položek nabídkové ceny, a to
oceněním výkazu výměr z PROJEKTU. Oceněný výkaz výměr (dále jen ROZPOČET) bude součástí
nabídky, a to v tištěné a datové formě, přičemž datová podoba bude předložena v editovatelné podobě
v programu excel.
Pro zpracování ROZPOČTU zadavatel stanovuje následující podmínky:
10.1.1. Ocenění jednotlivých položek výkazu výměr bude provedeno na 2 desetinná místa. Násobky
počtu měrných jednotek a množství musí být matematicky správné, a to vč. matematických
zásad pro zaokrouhlování. Použité jednotkové ceny pro ocenění výkazu výměr budou uvedeny
v Kč bez DPH.
10.1.2. Uchazeč není oprávněn navrhovat zcela jiné variantní technické řešení, než předpokládá
PROJEKT a upravovat rozsah položek, druh měrných jednotek a množství měrných jednotek.
10.1.3. Uchazeč je povinen dodržet členění výkazu výměr dle PROJEKTU a ocenit veškeré položky
výkazu výměr. Pokud uchazeč nedodrží položkovou skladbu výkazu výměr z PROJEKTU a nebo
Společenství vlastníků Podpěrova 518/6
Výzva k podání nabídky strana číslo 5
neocení některou položku výkazu výměr, může zadavatel posuzovat nabídku uchazeče jako
nevhodnou, která nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky.
10.1.4. Pro zpracování ROZPOČTU použije uchazeč výhradně výkaz výměr, který obdržel od
zadavatele v rámci zadávací dokumentace. Tuto podmínku je nutné dodržet s ohledem na
skutečnost, že nabídky jednotlivých uchazečů musí být vzájemně porovnatelné.
10.2. Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění zakázky podle výkazu
výměr dle PROJEKTU v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek výkazu výměr.
10.3. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
10.4. Přenesená daňová povinnost. U stavebních prací se uchazeč předložením své nabídky zavazuje
postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky tvoří nedílnou součást obchodních podmínek a zadavatel je stanovuje všem
soutěžitelům shodně v obchodních podmínkách pro realizaci této zakázky ve formě textu SMLOUVY
obligatorního charakteru.
12. Požadavky zadavatele na obsah nabídky:
12.1. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, návrh SMLOUVY podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče a doklady požadované touto Výzvou a zadávací dokumentací.
12.2. Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto:
Ø Vyplněná tabulka „Krycí list nabídky“,
Ø Doklady o splnění kvalifikace,
• výpis z obchodního rejstříku
• živnostenské oprávnění či výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku pro činnost
Provádění staveb jejich změn a odstraňování,
• Vyplněná tabulka „Přehled realizovaných zakázek“,
• Doklad o sjednaném pojištění,
• Doklad o pojištění uchazeče,
Ø Oceněný výkaz výměr (ROZPOČET),
Ø Uchazečem podepsaný návrh SMLOUVY.
13. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:
Obsah tohoto článku nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky.
Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče.
13.1. Oznámení výsledku zadávacího řízení
Výsledek zadávacího řízení zadavatel uchazečům písemně oznámí.
13.2. Námitky
Námitky proti úkonům zadavatele nejsou přípustné.
13.3. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání této zakázky.
13.3. Předložení čistopisu SMLOUVY
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli 4 stejnopisy
SMLOUVY, které budou již ze strany uchazeče podepsány. Čistopisy SMLOUVY musí být identické
s textem SMLOUVY, která byla součástí nabídky vybraného uchazeče.
13.4. Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací.
V Brně dne 30.3.2021 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval Ing. Martin Šimek
ikis, s.r.o.